Projekty edukacyjno-oświatowe

Centrum Projektowe przy Instytucie Pedagogiczno-Zawodowym aktywnie działa na rzecz swoich klientów realizując różne programy i projekty finansowane z różnych źródeł. Rozwój naszego Centrum jest ściśle powiązany z realizacją projektów, dzięki którym oferujemy naszym odbiorcom ciekawą ofertę edukacyjną, szkoleniową czy aktywizującą społecznie i zawodowo.

 

Niewątpliwym naszym sukcesem jest to, iż posiadamy zespół ekspertów przygotowujących projekty, które są odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa. Nie boimy się podejmować nowych wyzwań i przygotowywać innowacyjne projekty. Realizowane działania współfinansowane są z środków publicznych, samorządowych i europejskich. Wciąż jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi, a przede wszystkim organizacjami pozarządowymi.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektowymi działaniami.

Realizowane Projekty

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie Starogardzkim (LOWE)

Instytut Pedagogiczno-Zawodowy uczestniczy w projekcie pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie Starogardzkim w ramach projektu Nr WND-POWR.02.14.00-00-1020/16 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla społeczności lokalnej LOWE ma stać się stałym miejscem, gdzie m.in. poprzez doświadczenie, można będzie nabyć i rozwinąć różne kompetencje, które następnie mogą być wykorzystane np. w poszukiwaniu ofert pracy lub zmiany pracy, przekonywaniu do siebie pracodawców i współpracowników, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązywaniu nowych kontaktów społecznych, uczestniczeniu w grupach społecznych, poprawianiu relacji w rodzinie i w otwieraniu wielu innych ścieżek.

Celem projektu jest wykorzystanie naturalnego potencjału Szkoły w celu aktywizacji osób dorosłych związanych ze szkołą.

Grupę docelową odbiorców stanowią rodzice lub opiekunowie uczniów oraz osoby dorosłe z następujących grup:

      a) z utrudnionym dostępem do różnych form edukacji osób dorosłych,

      b) z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem
           wymagającym aktualizacji (najwyżej zasadniczym zawodowym
           lub średnim i policealnym zdobytym w poprzednim wieku).

      c) związanych z rolnictwem,

      d) nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych,

      e) podlegających formom pomocy i wsparcia rodziny,

      f) w wieku 45+

Czas trwania projektu: lipiec 2017 - czerwiec 2018