Projekty edukacyjno-oświatowe

Centrum Projektowe przy Instytucie Pedagogiczno-Zawodowym aktywnie działa na rzecz swoich klientów realizując różne programy i projekty finansowane z różnych źródeł. Rozwój naszego Centrum jest ściśle powiązany z realizacją projektów, dzięki którym oferujemy naszym odbiorcom ciekawą ofertę edukacyjną, szkoleniową czy aktywizującą społecznie i zawodowo.

 

Niewątpliwym naszym sukcesem jest to, iż posiadamy zespół ekspertów przygotowujących projekty, które są odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa. Nie boimy się podejmować nowych wyzwań i przygotowywać innowacyjne projekty. Realizowane działania współfinansowane są z środków publicznych, samorządowych i europejskich. Wciąż jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi, a przede wszystkim organizacjami pozarządowymi.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektowymi działaniami.

Realizowane Projekty

Aktywizacja-integracja 2.0

Projekt “Aktywizacja-integracja 2.0″ realizowany razem z Kancelarią Doradztwa Gospodarczego i Prawnego FILAR dofinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach realizacji działań na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych: „Wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców”.

Grafik spotkań/dyżurów:

porady medyczne:
3.09.2021 r. – godz. 15:00-18.00
10.09.2021 r. – godz. 15:00-18:00
17.09.2021 r. – godz. 15.00-18:00
doradztwo prawne:
24.08.2021 r. – godz. 15:00 – 18:00
31.08.2021 r. – godz.15:00 – 18:00
7.09.2021 r. – godz. 15.00-18.00
doradztwo psychologiczne:
25.08.2021 – godz. 15:00-18:00
27.08.2021 – godz. 15:00-18:00
doradztwo pedagogiczne:
15.09.2021 – godz. 15:00-18:00
22.09.2021 – godz. 15:00-18:00
doradztwo zawodowe:
31.08.2021 – godz. 16:00-18:00
01.09.2021 – godz. 16:00-18:00
doradztwo personalne
20.09.2021 – godz. 16:00-17:00

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie Starogardzkim (LOWE)

Instytut Pedagogiczno-Zawodowy uczestniczy w projekcie pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie Starogardzkim w ramach projektu Nr WND-POWR.02.14.00-00-1020/16 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla społeczności lokalnej LOWE ma stać się stałym miejscem, gdzie m.in. poprzez doświadczenie, można będzie nabyć i rozwinąć różne kompetencje, które następnie mogą być wykorzystane np. w poszukiwaniu ofert pracy lub zmiany pracy, przekonywaniu do siebie pracodawców i współpracowników, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązywaniu nowych kontaktów społecznych, uczestniczeniu w grupach społecznych, poprawianiu relacji w rodzinie i w otwieraniu wielu innych ścieżek.

Celem projektu jest wykorzystanie naturalnego potencjału Szkoły w celu aktywizacji osób dorosłych związanych ze szkołą.

Grupę docelową odbiorców stanowią rodzice lub opiekunowie uczniów oraz osoby dorosłe z następujących grup:

      a) z utrudnionym dostępem do różnych form edukacji osób dorosłych,

      b) z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem
           wymagającym aktualizacji (najwyżej zasadniczym zawodowym
           lub średnim i policealnym zdobytym w poprzednim wieku).

      c) związanych z rolnictwem,

      d) nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych,

      e) podlegających formom pomocy i wsparcia rodziny,

      f) w wieku 45+

Czas trwania projektu: lipiec 2017 - czerwiec 2018

Na skrzydłach wiedzy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Projekt skierowany był do uczniów Gimnazjum w  latach szkolnych: 2016/2017 i 2017/2018.

W pierwszym roku odbyło się aż 1440 godzin zajęć laboratoryjnych, warsztatów, zajęć terenowych, wizyt studyjnych, rekonesansów w zakładach pracy. W pierwszym roku w projekcie uczestniczyło aż 164 uczniów z możliwością korzystania ze specjalnej platformy e-learningowej dostosowanej poziomami do możliwości uczniów oraz szerokim dostępem do narzędzi TIK.   Plejada oferty była szeroka od zajęć języków obcych, informatyki, przedmiotów ogólnych po zajęcia wyrównujące i specjalistyczne, m.in: psychologiczne, rewalidacyjne, dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem, zaburzeniami emocjonalnymi, rewalidacji psychoruchowej, doradztwa zawodowego i kreatywnego myślenia.

Czas trwania projektu: wrzesień 2016- czerwiec 2018

Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych

Głównym celem projektu jest kompleksowe przygotowanie do wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych oraz pozyskanie zatrudnienia dla nich. Zakłada on zaangażowanie  e-Centrów – Publicznych Punktów Dostępu do Internetu z małych miast i wsi, w których osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z szerokiej oferty indywidualnie dobranych szkoleń zawodowych, warsztatów umiejętności społecznych.

Czas trwania projektu: grudzień 2013- październik 2014

Lubichowo – od doświadczenie po zatrudnienie

Wsparciem zostało objętych 60 osób:  osoby bezrobotne zakwalifikowane do trzeciego profilu pomocy w PUP  lub bierne  zawodowo,  w tym osoby z niepełnosprawnościami; zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, będące w trudnej sytuacji materialnej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,

Uczestnictwo w Projekcie zakładało 1 m-c okres próbny, 2 -6 m-c okres właściwy. Pierwszym etapem jest rekrutacja i diagnoza uczestników projektu, przygotowanie Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) Okres właściwy podzielony został na dwie części: w 2 i 3 miesiącu uczestnictwa tygodniowy plan zajęć podzielony jest na 2 dni zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym a kolejne 3 dni na praktyczne zajęcia zawodowe(kursy, szkolenia zawodowe).

Wsparcie obejmowało:

  • Wsparcie psychologa, warsztaty grupowe i spotkania indywidualne
  • Wsparcie doradcy zawodowego, warsztaty grupowe i spotkania indywidualne
  • Pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia
  • Zajęcia praktyczne u pracodawców

Czas trwania projektu: wrzesień 2013- sierpień 2015