Centrum Kursów i Szkoleń

Centrum Kursów i Szkoleń powstało z myślą o ludziach, którzy chcą osiągnąć kolejny etap edukacyjny, uzupełnić wykształcenie, podnieść kwalifikacje i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

W ofercie Centrum Kursów i Szkoleń znajdują się między innymi:

 

 • Kursy dla dzieci i młodzieży szkolnej - pomoc w uzupełnianiu braków edukacyjnych, w odrabianiu lekcji

 

 • Kursy przygotowujące do matury - na poziomie podstawowym i rozszerzonym

 

 • Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli i rodziców:

- Terapia przez zabawę
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
- Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole
- Budowanie pozytywnych relacji uczeń-nauczyciel i uczeń-uczeń – Gramy i czytamy. Czytanie i zabawa
- Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga
- Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
- Sposoby budowania autorytetu nauczyciela
- Metody aktywizujące w nauczaniu
- Reforma oświaty 2017 – aspekty prawne i organizacyjne
- Narzędzia i procedury ewaluacji wewnętrznej w szkole i placówce oświatowej
- Wychowanie do wartości - projektowanie działań wychowawczych szkoły
- Rozwijanie inteligencji wielorakich w przedszkolu i szkole
- Kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczycieli niezbędnych do efektywnej współpracy z uczniami i rodzicami
- Wystąpienia publiczne i emisja głosu w zawodzie nauczyciela
- Współpraca w zespołach nauczycielskich
- Zastosowanie neuroedukacji w praktyce szkolnej
- Jak doskonalić pisanie poprzez gry i zabawy?
- Promocja szkoły i placówki oświatowej
- Bezpieczeństwo uczniów w szkole
- Ćwiczenia i zabawy usprawniające czytanie
- Asertywność w pracy nauczyciela
- Narzędzia komunikacji interpersonalnej w codziennej pracy nauczyciela
- Jak rozwijać potencjał ucznia w przedszkolu i szkole?
- Nauczyciel wychowawcą - doskonalenie umiejętności wychowawczych
- Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja nauczania
- Nauczyciel coachem - umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela
- Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka? Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój pozytywnej samooceny
- Przeciwdziałanie agresji u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawy grupowe i działania nauczyciela
- Jak kierować rozwojem emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym?
- Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę
- Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga
- Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym
- Jak pomóc nieśmiałemu dziecku w przedszkolu?
- Rozwiązywanie konfliktów w szkole
- Przemoc i agresja w szkole
- Dyscyplina w klasie
- Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole
- Motywowanie uczniów do nauki
- Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
- Współpraca z rodzicami
- Radzenie sobie ze stresem
- Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych (IPET)
- Jak się uczyć? Czyli o tym jak osiągnąć sukces edukacyjny

 

 

Oferujemy i organizujemy:

Wykłady, seminaria i konferencje naukowe, konsultacje, odczyty naukowe i popularyzacyjne. Prowadzimy działalność wydawniczą z zakresu edukacji i nauki. Współpracujemy z innymi instytucjami oświatowymi (wymiana doświadczeń, współpraca w organizowaniu kursów i szkoleń, wymiana kadry prowadzącej zajęcia szkoleniowe).

 

Korzyści związane z uczestnictwem w zajęciach:

 • przygotowanie do matury przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców
 • powtórzenie i usystematyzowanie materiału niezbędnego do zdania egzaminu 
 • uzupełnienie wiedzy
 • nabranie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
 • stały monitoring postępów w nauce
 • dostęp do platformy e-learningowej
 • nauka w małych grupach
 • gwarancja satysfakcji (możliwość rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w ciągu dwóch pierwszych zajęć)
 • możliwość udziału w bezpłatnych konsultacjach indywidualnych
 • weryfikacja poziomu wiedzy na próbnym  egzaminie maturalnym, który przygotowany jest i sprawdzany  na podstawie kryteriów opracowanych przez CKE, a następnie szczegółowo omawiany