Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne

W ramach konsultacji psychologiczno-pedagogicznych oferujemy szereg działań mających na celu pomoc w wielu różnych obszarach życia. W naszej ofercie można znaleźć spotkania z pedagogiemdoradcą rodzinnym, który udzieli wsparcia, pomoże wzmocnić umiejętności rodzicielskie oraz lepiej zrozumieć potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży. W ramach konsultacji pedagogicznych oferujemy konsultacje zarówno z rodzicami, których celem jest znalezienie odpowiednich metod pracy z dzieckiem oraz z dziećmi.

Drugą formą pomocy psychologicznej jaką znaleźć można w Instytucie są mediacje. Głównym celem naszej pracy w zakresie mediacji jest wsparcie rodziny w kryzysie, by jej członkowie mogli wypracować rozwiązania oparte na rzeczywistych potrzebach. Mediacja odgrywa szczególnie istotną rolę w przypadku dzieci – oszczędza im wielu stresów i negatywnych emocji oraz przynosi satysfakcję z samodzielnego podejmowania decyzji we własnych sprawach.

Kolejna forma pomocy to tutoring rodzinny - działanie oparte na długofalowej współpracy, ukierunkowanej na poprawę jakości życia rodziny jako całości.

Inną propozycją jest Coaching rodzicielski - nowa, dynamicznie rozwijająca się metoda pracy z rodzicami, której celem jest zwiększenie świadomości psychologicznych zasobów rodziców oraz zwiększenie kompetencji rodzicielskich. Coach to osoba, która dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem może pomóc rodzicom budować relacje z ich dziećmi oparte na zaufaniu, wzajemnym szacunku i radości z samego faktu bycia razem.

Proponujemy też porady pedagogiczne będące przekazywaniem i uczeniem ogólnych prawidłowości pedagogicznych, szukaniem konkretnych rozwiązań problemów na linii współpracy rodziców w rolach wychowawczych oraz na linii rodzic – dziecko / nastolatek. Porady są skierowane do rodziców których zawiodły strategie radzenia sobie z problemami związanymi ze swoim dzieckiem, ale także dla tych, którzy chcą uzyskać większy wgląd w proces wychowania.

Jako uzupełnienie proponujemy też terapię  pedagogiczną której celem  jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także wyrównywanie braków wiadomości i umiejętności.

Szczegółowe informacje na temat proponowanych form pomocy w ramach konsultacji psychologiczno-pedagogicznych można znaleźć poniżej.

Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne

Problemy, z którymi można się do nas zwracać:

 • problemy wychowawcze
 • konflikty rodzinne
 • nieadekwatna samoocena, kłopoty z autoprezentacją
 • wybór kierunku dalszego kształcenia
 • brak gotowości szkolnej
 • przygotowanie do egzaminów
 • lęk przed żłobkiem, przedszkolem, szkołą
 • trudności w nauce (dysleksja, dyskalkulia), braki w wiadomościach szkolnych,
 • stres, nieradzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych, problemy emocjonalne
 • problemy w relacjach w  pracy, wypalenie zawodowe
 • zaburzenia zachowania (koncentracji uwagi, nadruchliwość, nadmierna impulsywność, agresja, zachowania antyspołeczne)
 • problemy dojrzewania seksualnego, identyfikacji płciowej, wczesna  inicjacja seksualna
 • problemy dzieci i rodziców wyjeżdżających za granicę
 • zaburzenia integracji sensorycznej
 • zaburzenia rozwoju mowy, języka, wady wymowy

w zakresie profilaktyki oferujemy:

 • wspieranie rodziny i szkoły w pełnieniu roli wychowawczej i stwarzanie warunków optymalnego rozwoju dziecka
 • diagnozę trudności w zespołach klasowych, budowanie programów naprawczych i ich realizację
 • konstruowanie i realizowanie programów profilaktycznych
 • wspomaganie pedagogiczne społeczności lokalnej
 • wspieranie funkcji wychowawczej rodzin, których dzieci są poza placówkami opiekuńczo-wychowawczymi

Wramach konsultacji zajmujemy się również:

 • udzielaniem instruktażu dotyczącego metod pracy z dzieckiem mającym trudności w nauce
 • opiniowaniem wniosków o objęcie dziecka szczególnymi formami edukacyjnymi (m. in. indywidualny tok i program nauki)
 • współpracą z środowiskiem rodzinnym
 • współpracą ze szkołą i innymi instytucjami

Efektem konsultacji mogą być określone formy terapii pedagogiczno-rodzinnej.

Konsultacje pedagogiczne obejmują również działalność informacyjną.

Mediacje

Mediacja to dobrowolna, poufna metoda rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Tematy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników. Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące: konfliktów na płaszczyźnie rodzic – dziecko, pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe. W sposób ugodowy można też uregulować np. wydanie paszportu, wybór kierunku edukacji dziecka, kontakty z dalszą rodziną lub zarząd majątkiem dziecka.

  Korzyści płynące z mediacji 

 • stwarza stronom, szansę na szybkie, tanie i ostateczne rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia
 • pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji
 • umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku
 • sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową
Tutoring Rodzinny

Tutoring rodzinny to działanie oparte na długofalowej współpracy, ukierunkowanej na poprawę jakości życia rodziny jako całości. Oferta skierowana do rodziców oraz dzieci o nieharmonijnym rozwoju. Tutoring jest działaniem, w którym rodzina wyznacza obszary pracy; koncentruje się na wybranych celach i wyzwaniach. Podstawa budowania i realizowania wytyczonego planu jest relacją między doradcą (konsultantem), a rodzicami, bazującą na wzajemnej akceptacji, szacunku i zaufaniu. Bezpośrednie spotkania mają na celu wydobycie potencjału rodziny, wypracowanie sposobów poradzenia sobie w trudnej sytuacji i wprowadzenie istotnych zmian w sposobie dotychczasowego funkcjonowania systemu rodzinnego.

Tutoring opiera się na następujących fundamentach:

 • klasycznej relacji mistrz-uczeń (zadawanie trafnych pytań, służenie dobrym przykładem i postawą, przekazywanie uniwersalnych wartości)
 • współczesnych osiągnięciach psychologii pozytywnej, która jest nastawiona na mocne strony, a nie problemy oraz skupia się na przyszłości, a nie przeszłości
 • personalizmie jako określonej filozofii, która głosi, że w rozwoju człowieka liczy się nie tylko rozum i kompetencje poznawcze, ale również kształtowanie woli, emocji i charakteru

W projekcie edukacyjnym Tutoring spełnia dwa główne cele:

 • stanowi wsparcie dla rodziców, którzy są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami. Tutorzy pozostają w ścisłym kontakcie z rodzicami, współpracując z nimi w wyznaczaniu celów rozwojowych dla dziecka (i siebie) oraz wspierając młodego człowieka w rozwoju
 • jest to forma indywidualnej pomocy dla dziecka w procesie jego wychowania. Tutor ma szansę poznać charakter każdego dziecka i oddziaływać na niego w sposób, który uwzględnia indywidualne predyspozycje ucznia. Dzięki spersonalizowanemu podejściu do człowieka tutoring daje szansę na integralny proces wychowania, obejmujący cielesną, intelektualną, emocjonalną i wolitywną sferę każdej osoby. 
Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna ma na celu spowodowanie określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej. Modyfikacja dotyczy także struktury wiedzy i umiejętności szkolnych dzieci i młodzieży. W wyniku zaburzeń w funkcjonowaniu poszczególnych modalności zmysłowych dziecko może doświadczać wielu problemów podczas nauki szkolnej m.in. w zakresie mówienia, pisania, czytania, rysowania.

Terapia pedagogiczna może odnosić się do:

 • dzieci o nieharmonijnym rozwoju
 • dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania
 • dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi
 • dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
 • dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • dzieci ze specyficznymi trudności w opanowaniu umiejętności:
  • czytania – dysleksja
  • dobrego poziomu graficznego pisma – dysgrafia
  • poprawnego pisania – dysortografia
  • matematyki – dyskalkulia
 • dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • dzieci z zaburzoną lateralizacją
 • dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
 • dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • dzieci o obniżonej sprawności manualnej
 • dzieci z zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni
 • dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
 • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
Porady pedagogiczne dla rodziców

Porady pedagogiczne dla rodziców to pomoc rodzinom (lub opiekunom dzieci), którzy borykają się m.in. z następującymi trudnościami:

 • niepewność, zagubienie w roli rodzica
 • błędne techniki wychowawcze (okazywanie mocy, wycofywanie miłości, nie reagowanie)
 • trudności w komunikacji z dzieckiem
 • różnego rodzaju problemy wychowawcze (trudności w zachowaniu dyscypliny, nadmierna karność, kontrola, nadużywanie alkoholu przez młodzież nieletnią, używanie narkotyków przez dzieci, wczesna inicjacja seksualna, inne zachowania typu acting out)
 • nadopiekuńczość (traktowanie w sposób specjalny „swojej pociechy”, np. z powodu przeżywanej winy względem niego za jakieś zdarzenie lub nieszczęścia, które go spotkało)
 • poczucie bezsilności w relacji do dziecka, m.in. utrata autorytetu w oczach dziecka
 • poczucie bycia niekochanym, nieszanowanym przez dziecko, depresja poporodowa
 • trudne uczucia do dziecka m.in. złość, niecierpliwość, niechęć
 • nieradzenie sobie ze stresem
 • poczucie bycia wypalonym rodzicielskimi obowiązkami
 • nieradzenie sobie z trudnymi emocjami dziecka
 • problemy w adaptacji do choroby, niepełnosprawności dziecka
 • trudności w nawiązywaniu bliskiej więzi uczuciowej z dzieckiem
 • doświadczenie żałoby po śmierci dziecka (poronienie, utrata dziecka w wyniku wypadku, nieuleczalnej choroby)
 • trudności w ustalaniu wspólnego stanowiska wychowawczego z innymi opiekunami dziecka (m.in. ze współmałżonkiem, własnymi rodzicami)
 • samotne wychowywanie dziecka
 • problemy osobiste, które mogą mieć wpływ na wychowanie dzieci
 • borykanie się z pytaniami, wątpliwościami wychowawczymi
 • trudności z akceptacją dziecka, m.in. nadmierne ambicje ujawniane wobec dziecka.
Coaching dla rodziców

Wychowanie dziecka to niezwykłe, często największe wyzwanie przed jakim staje każdy rodzic. Nie istnieje jedna, jedyna i słuszna definicja czy koncepcja wychowania. Towarzyszymy naszym dzieciom w rozwoju od momentu kiedy pojawiają się na świecie do chwili kiedy stają się samodzielne i mogą ruszyć swoją własną drogą. Wychowanie to proces, w którym rodzice tworzą matrycę wzorców zachowań, emocji, relacji międzyludzkich i wartości. Wyposażamy je w wiedzę oraz sposób postrzegania i rozumienia świata, który ma ogromny wpływ na to, jakimi staną się ludźmi.

Podczas pracy z coachem rodzice skupiają się głównie na zasobach i mocnych stronach zarówno swoich jak i dziecka. Coaching to nie jest psychoterapia. Rodzice wyznaczają cel jaki chcieliby osiągnąć w relacji ze swoim dzieckiem i przy pomocy coacha opracowują metody i narzędzia potrzebne do jego realizacji.

Zarówno w coachingu indywidualnym jak i grupowym pracujemy głównie w oparciu o metodę Meyers Briggs Type Indicator, która zakłada, że istnieje 16 różnych typów osobowości, które różnią się od siebie ze względu na sposób czerpania energii, sposób zbierania informacji o świecie zewnętrznym i wewnętrznym, sposób podejmowania decyzji oraz organizację zajęć i wykonywanie zadań. Teoria MBTI zakłada, że mimo różnic każdy typ jest tak samo wartościowy i ważny, ma swoje zalety i wady. Praca podczas coachingu polega na uświadomieniu i zdiagnozowaniu swojego typu osobowości oraz typu osobowości swojego dziecka.  Zrozumienie naturalnych różnic może prowadzić do usprawnienia procesu komunikacji oraz wzrostu jakości i satysfakcji płynącej z relacji z dzieckiem, między rodzicami a także bardzo często z samym sobą.  Rodzice będą mogli świadomie wspierać swoje dzieci w korzystaniu z ich naturalnych zasobów a także wyznaczać im adekwatne obszary do rozwoju. Każdy rodzic może stworzyć swój własny styl rodzicielski.